Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Be Yourself Anna Ryszka z siedzibą w Kętach przy ul. Wszystkich Świętych 11, NIP 5532263837, REGON 381219105, tel.: 602 326 941, e-mail: anna@beyourself.com.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: anna@beyourself.com.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych na rzecz Państwa usług, a w szczególności:

1) zawarcia umowy i realizacji jej przedmiotu

2) rozliczenia transakcji kupna – sprzedaży

3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury),

4) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi

5) korespondencji z Państwem

PODSTAWA PRAWNA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

art. 6 ust. 1 lit. A (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. B (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), lit. F (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), lit. C (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z:

1) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i jej aktami wykonawczymi;

2) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i jej aktami wykonawczymi;

3) ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i jej aktami wykonawczymi;

4) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i jej aktami wykonawczymi, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) przez 5 lat lub przez okres wynikający z przepisów prawa związanych z archiwizacją poszczególnych typów dokumentów;

2) przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

3) do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-fnansowe na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów Google i Facebook (Meta), z zastosowaniem stosowanych przez Google oraz Facebooka (Meta) zapisów zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, jak również przez Facebooka pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3) ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,

4) usunięcia danych,

5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) w celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, za wyjątkiem przypadku, kiedy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i będziemy mogli przedstawiać Państwu oferty naszych szkoleń. Wówczas analiza dotychczasowych Państwa preferencji posłuży w celu dobrania jak najodpowiedniejszej oferty szkoleń dla Państwa.